Regulamin

Regulamin – dystans 56,5 km

III Mityng Triathlonowy „Nowe Warpno 2019”

 1. Cel:
 • Promocja Miasta Nowe Warpno;
 • Popularyzacja triathlonu;
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia.
 1. Organizatorzy:
 • K.S. Werwa Szczecin;
 • Miasto Nowe Warpno;
 • Powiat Policki.
 1. Termin, dystans, trasa:
 • Zawody odbędą się w dniu 3 sierpnia 2019 r., start zawodów: godz. 10:00;
 • Miejsce startu znajduje się na plaży miejskiej w Nowym Warpnie;
 • Meta zlokalizowana na rynku w pobliżu U. Gminy N. Warpno;
 • I część zawodów: pływanie 950m (Jezioro Nowowarpieńskie/Zatoka Nowowarpieńska), spodziewana temperatura wody 20-22 st. C, limit czasu ukończenia pływania 45min);
 • II część zawodów: rower 45km (2 pętle wiodące drogą wylotową w kierunku na Dobieszczyn). Trasa płaska. KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 3h30min;
 • III część zawodów: bieg 10,5km (4 pętle). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa i kamienna oraz asfalt. Oznaczenie długości trasy co 1km;
 • Limit czasu ukończenia zawodów 5h;
 • Elektroniczny pomiar czasu: Foxter-Sport.
 1. Opłaty startowe:
 • do 30.06.2019 – 125 zł;
 • od 01.07.2019 – 200 zł.
 1. Klasyfikacje:
 • Klasyfikacja OPEN mężczyzn;
 • Klasyfikacja OPEN kobiet;
 • Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29 (K2, M2); 30-39 (K3, M3); 40-49 (K4, M4); 50-59 (K5, M5); 60-69 (K6, M6); 70+ (K7+, M7+).
 1. Nagrody:
 • Zdobywcy miejsc I – III w kategorii OPEN Mężczyzn otrzymują nagrody finansowe odpowiednio 200 zł, 150 zł, 100 zł;
 • Zdobywczynie miejsc I – III w kategorii OPEN Kobiet otrzymują nagrody finansowe odpowiednio 200 zł, 150 zł, 100 zł;
 • Zdobywcy i zdobywczynie miejsc I – III w kategoriach wiekowych wyszczególnionych w pkt. 5 niniejszego regulaminu, otrzymują nagrody rzeczowe.
 • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych kategoriach;
 • Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagrodzone w ramach kategorii wiekowej – nagroda jest cedowana na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej;
 • Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Prawo do startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 03.08.2019 r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz nie mają przeciwwskazań zdrowotnych i startują na własną odpowiedzialność, są świadome ryzyka i zagrożeń mogących wystąpić podczas startu w zawodach;
 • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Triathlon Nowe Warpno. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora;
 • Warunkiem uczestniczenia w zawodach, bez zagrożenia dyskwalifikacją jest:
  1. podczas etapu pływackiego mieć założony na głowę czepek dołączony przez organizatora do pakietu startowego;
  2. w przypadku startu na etapie pływackim w piance neoprenowej, po wyjściu z wody do dobiegu do strefy zmian do swojego stanowiska, niedozwolone jest ściągnięcie pianki poniżej linii bioder;
  3. na etapie rowerowym, czyli przed zdjęciem roweru ze stojaka w strefie zmian, aż do ponownego odstawienia roweru na stojak przed etapem biegowym, mieć na głowie kask ochronny zapięty pod szyją;
  4. klejenie roweru i kasku numerami startowymi dołączonymi przez organizatora do pakietu startowego;
  5. na etapie rowerowym jazda w konwencji bez draftingu, czyli zachowanie minimalnej odległości pomiędzy zawodnikami 7 metrów do tyłu i 2 metry z boku;
  6. podczas etapu rowerowego posiadanie na plecach widocznego numeru startowego, dołączonego do pakietu startowego przez organizatora;
  7. podczas etapu biegowego posiadanie widocznego numeru startowego, z przodu, na wysokości pasa;
  8. podczas całego wyścigu chip musi być zamontowany na odzieży wierzchniej, na kostce (na piance, nogawce spodni, itp.) – nie może być zakryty;
  9. po ukończeniu zawodów, na mecie, chip polega obowiązkowemu zwrotowi;
  10. chip musi być założony na kostkę podczas każdej dyscypliny.
 1. Zgłoszenia, Lista startowa.
 • Obowiązuje limit liczby uczestników – 130 osób;
 • Zapisy i płatności online będą dostępne do 31 lipca do godziny 23:59;
 • Nie ma możliwości zapłacenia za innego zawodnika z użyciem podanego podczas rejestracji linku do płatności;
 • Nie ma możliwości wykonania zbiorczej opłaty za kilku zawodników przy pomocy jednej transakcji;
 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej;
 • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty – wpisowe nie podlega zwrotowi.
 • O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
Dotyczy przypadku, kiedy limit liczby zawodników nie zostanie osiągnięty:
Po 31 lipca istnieje możliwość dokonania opłaty startowej w biurze zawodów gotówkowo w wysokości opłaty obowiązującej, bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego.
 1. Wyniki:
 • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora.
 1. Ochrona danych osobowych:
 • Dane osobowe uczestników III Mityng Triathlonowy „Nowe Warpno 2019”  będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody;
 • Dane osobowe uczestników III Mityng Triathlonowy „Nowe Warpno 2019” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Administratorem danych osobowych jest Organizator;
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w III Mityng Triathlonowy „Nowe Warpno 2019” obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt;
 • Organizator imprezy uprawniony jest do rejestrowania jej przebiegu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w III Mityng Triathlonowy „Nowe Warpno 2019”. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662);
  Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora;
 • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 1. Uwagi końcowe:
 • Wszystkich uczestników imprezy III Mityng Triathlonowy „Nowe Warpno 2019” obowiązuje niniejszy regulamin;
 • Regulamin określa zasady zgromadzenia i warunki zawodów oraz sposoby zachowania się uczestników;
 • Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne;
 • Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 02.2019 r. o godz. 20.00;
 • Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym (na odcinku drogi numer 114 od strefy zmian do skrzyżowania dróg Trzebież /Nowe Warpno/ Dobieszczyn dopuszczony jest ruch samochodowy. Na ww. odcinku Policja kieruje ruchem z zachowaniem pierwszeństwa dla kolarzy).
 • Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany;
 • Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. Oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane;
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania odstępów w odległości minimum 10 metrów pomiędzy jadącymi rowerzystami;
 • Pod karą dyskwalifikacji – na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników posiadanie zapiętego kasku rowerowego, a na trasie pływackiej zawodnik zobowiązany jest startować w czepku przekazanym w pakiecie startowym. Podczas trasy kolarskiej zawodnik zobowiązany jest umieścić numer startowy z tyłu ciała ponad pośladkami, pod siodełkiem roweru oraz na kasku rowerowym; podczas biegu – z przodu, na wysokości pasa;
 • Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów za wyjątkiem etapu pływackiego i nie może być modyfikowany przez zawodnika;
 • Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy;
 • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu;
 • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników triathlonu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora;
 • Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem wykluczenia z niej. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie;
 • Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 • Organizator zapewnia służby porządkowe: w postaci Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Warpnie, informacyjne, medyczne (ratownik medyczny) oraz WOPR;
 • Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt;
 • W zawodach wykorzystywany jest tylko sprzęt napędzany siłą ludzkich mięśni.
 • Każdy zawodnik zawodów musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym;
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego (na odcinku drogi nr 114) i ścisłego wykonywania poleceń organizatora oraz służb porządkowych i ratowniczych;
 • Osoby biorące udział w Zawodach robią to na własną odpowiedzialność i zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom;
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu na trasie kolarskiej oraz biegu na trasie biegowej nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po przebyciu trasy;
 • Zabrania się noszenia oraz używania broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających i substancji psychotropowych;
 • Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora;
 • Zawody przeprowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu;
 • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska;
 • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród;
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora;
 • Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem poinformowania zawodników o tych zmianach w formie pisemnej lub podczas odprawy technicznej przed startem zawodów;
 • Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach, jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów;
 • Z treścią regulaminu zawodów uczestnicy zapoznają się poprzez stronę internetową triathlonnowewarpno.pl lub https://foxter-sport.pl/iii-mityng-triathlonowy-nowe-warpno-2019 gdzie zgłaszają swój udział oraz w dniu odbioru pakietu startowego.
Regulamin – dystans 56,5 km III Mityng Triathlonowy Triathlon Nowe Warpno 2019(.PDF)